Tin nhà trường - ""

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

20/04/2018

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 cho tất cả các môn học

Quyết Định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của trường THPT Đông Mỹ

02/03/2018

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước.Căn cứ Thông tư số 61/2017 TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính....Căn cứ Quyết định số 5370/QĐ-SGD và ĐT ngày 25/12/2017 của Sở Giáo Dục Và Đào tạo Hà Nội....

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY XUÂN MẬU TUẤT 2018

10/02/2018

Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-SGDĐT ngày 17/01/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức “Tết trông cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018, Trường THPT Đông Mỹ phối hợp với Ban đại diện CMHS tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018.

Trường THPT Đông Mỹ Thông báo cần tuyển Giáo Viên, Nhân Viên

27/01/2018

Để kiện toàn đội ngũ giáo viên, nhân viên và cơ cấu tổ chức trong nhà trường, Trường THPT Đông Mỹ cần tuyển các vị trí nhân viên và giáo viên.

go top