Ban hành Nội quy tiếp công dân

Ban hành Nội quy tiếp công dân

Thứ bảy, 27/01/2018 10:51:46 CH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  Số 16/QĐ-THPTĐM                                                                                        Hà Nội, ngày 26  tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Nội quy tiếp công dân
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Căn cứ Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Căn cứ Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ thực tiễn hoạt động của trường THPT Đông Mỹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Nội quy tiếp công dân của trường THPT Đông Mỹ.

Điều 2. Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Đông Mỹ có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở GDĐT Hà Nội (b/c);

- Đ/c Hiệu trưởng;

- Các đ/c Phó hiệu trưởng;

- Đ/c Trưởng ban TTrND;

- Đ/c Chủ tịch Công đoàn;

- Bảng tin HĐSP;

- Website trường;

- Lưu VT

                                                         

                                                            NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-THPTĐM ngày 26/01/2018

của Hiệu trưởng Trường THPT Đông Mỹ)

------------------

I. Tổ chức tiếp công dân

1.   Cán bộ tiếp công dân: Bao gồm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng ban Thanh tra nhân dân.

2.   Địa điểm tiếp công dân: Phòng Giám hiệu trực (phòng A01.02 nhà A).

3.   Lịch tiếp công dân: Các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật và các ngày lễ);

Buổi Sáng từ 07h30 đến 11h00; Buổi Chiều từ 14h00 đến 16h30.

4.   Căn cứ pháp lý: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và Thông tư của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

II. Đối với công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo

1.   Trang phục chỉnh tề; không gây mất an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân; không mang các chất dễ cháy, nổ, chất độc, hung khí...vào Trường và nơi tiếp công dân;

2.   Cần nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có);

3.   Thực hiện quy trình kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân;

4.   Trình bày trung thực, khách quan, chính xác, ngắn gọn và rõ ràng những nội dung cần trao đổi;

5.   Không được lợi dụng kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự nơi tiếp công dân; không có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

III. Đối với cán bộ tiếp công dân

1.   Có thái độ tiếp xúc văn minh, lịch sự, ân cần chu đáo, không gây phiền hà cho công dân;

2.   Thực hiện đúng quy trình tiếp công dân; Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định hiện hành (quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và Thông tư của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân);

3.   Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng nhà trường;

4.   Người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp khi công dân vi phạm các quy định tại Điều 9 Luật tiếp công dân nhưng phải giải thích cho công dân được biết lý do từ chối tiếp.

5.   Ngay sau khi tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, cán bộ tiếp công dân phải báo cáo Hiệu trưởng để Hiệu trưởng giải quyết, xử lý theo quy định.

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                          ( Đã Ký)

                                                                                                                               Hoàng Văn Phú                              go top