Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019

Thứ sáu, 29/03/2019 3:14:53 CH

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

 

Số:          / CĐTHPTĐM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

KẾ HOẠCH

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019

----------------

Thực hiện Công văn số 23/CĐGD ngày 11/03/2019 về Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2019; Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Công đoàn trường THPT Đông Mỹ xây dựng kế hoạch hưởng ứng chiến dịchGiờ Trái đất năm 2019.

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên được tổ chức hàng năm vào tối thứ bảy cuối cùng của tháng ba. Đây là sự kiện quốc tế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Được khởi xướng từ năm 2007 tại Sydney (Australia), đến nay Giờ Trái đất là sự kiện duy nhất, lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất trên Trái  đất.

Việt Nam đã tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất từ năm 2009 và mỗi năm, sự kiện Giờ Trái đất lại có một thông điệp, chủ đề riêng. Năm 2019, sự kiện Giờ Trái đất mang thông điệp: “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ Trái đất”. Như chúng ta đã biết, các hoạt động sản xuất và sử dụng năng lượng là nguyên nhân chính của phát thải khí nhà kính, là tác nhân quan trọng dẫn đến biến đổi khí hậu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của con người  nói riêng, đến môi trường, tự nhiên và Trái đất nói chung. Vì thế, tiết kiệm năng lượng là mũi tên trúng hai đích, vừa giúp nâng cao tính hiệu quả của cuộc sống, của nền kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái đất.

Với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ Trái đất”, Giờ Trái đất 2019 được tổ chức ở Việt Nam bằng các hình thức: Nhóm tình nguyện viên tuyên truyền trong cộng đồng, đạp xe, chạy bộ; tổ chức các cuộc thi với chủ đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian 1 giờ từ 20h30 đến 21h30 ngày 30 tháng 3 năm 2019.

Đối tượng: Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THPT Đông Mỹ.

Thời gian: Trong 01 giờ từ 20h30 đến 21h30 ngày 30 tháng 3 năm 2019 (Đêm sự kiện Giờ Trái đất năm 2019).

Hình thức thực hiện: Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong Giờ Trái đất, từ 20h30 đến 21h30 ngày 30 tháng 3 năm 2019 (tại cơ quan, đơn vị và gia đình), đồng thời duy trì thói quen tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên trong suốt cả năm.

Đề nghị các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường tích cực hưởng ứng cuộc vận động.

 

Nơi nhận:

-Hiệu trưởng;

- Lưu VP.

TM CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Cẩm Khuê

 
go top