HD quy trình, thủ tục đi công tác, học tập, giải quyết việc riêng ở nước ngoài

HD quy trình, thủ tục đi công tác, học tập, giải quyết việc riêng ở nước ngoài

Thứ sáu, 27/12/2019 10:41:35 SA

 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:  406 /SGDĐT-TCCB

V/v: Hướng dẫn thực hiện

quy trình, thủ tục đi công tác,

học tập, giải quyết việc riêng

ở nước ngoài.

           Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

                         

Kính gửi:

- Trưởng các phòng thuộc Sở;

- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở.

 

Căn cứ Quyết định số 1542-QĐ/TU ngày 07/12/2016 của Thành ủy Hà Nội về  việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số 1503/SGDĐT-TCCB ngày 15/5/2017 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội;

Sở GDĐT hướng dẫn các phòng thuộc cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở thực hiện quy trình, thủ tục cử công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (gọi tắt là cá nhân) thuộc các đơn vị đi công tác, học tập hoặc giải quyết việc riêng ở nước ngoài như sau:

          I. Nguyên tắc chung

- Tất cả các cá nhân đi nước ngoài công tác, học tập hoặc giải quyết việc riêng (thăm thân nhân, đi tham quan, du lịch…) đều phải báo cáo Sở GDĐT Hà Nội.

- Các cá nhân chỉ được xuất cảnh khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của UBND Thành phố (nếu đi công tác, học tập) hoặc Sở GDĐT (nếu đi nước ngoài để giải quyết việc riêng).

- Các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý khi đi nước ngoài thực hiện theo quy định riêng của Thành ủy.

- Các đồng chí Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội trước khi đi nước ngoài phải có văn bản báo cáo Sở người được ủy quyền thay thế giải quyết công việc trong thời gian vắng mặt.

II. Quy trình, thủ tục thực hiện đi nước ngoài

1. Đi công tác, học tập ở nước ngoài

Bước 1: Cá nhân được các tổ chức, đơn vị mời chính danh đi công tác, học tập ở nước ngoài phải làm đơn xin phép, trong đơn cần ghi rõ mục đích chuyến đi, nước đến, thời gian đi, kinh phí cho chuyến đi (theo mẫu M1).

Bước 2: Căn cứ đơn của cá nhân và thư mời của các cơ quan, đoàn thể trong nước và đối tác nước ngoài, thủ trưởng đơn vị xem xét và nếu thấy phù hợp thì làm công văn đề nghị Sở GDĐT giải quyết. Công văn cần ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, mã ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp của người được cử đi nước ngoài, mục đích chuyến đi (dự hội nghị, hội thảo, học tập, nghiên cứu…), thời gian đi, nước đến, kinh phí cho chuyến đi (theo mẫu M2).

 Bước 3: Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị giải quyết về Sở GDĐT.

* Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị của đơn vị.                     

- Đơn xin phép đi công tác, học tập ở nước ngoài của cá nhân.

- Thư mời của các cơ quan, đoàn thể trong nước hoặc đối tác ở nước ngoài, kèm theo Chương trình làm việc (bản dịch có công chứng).

* Thời gian gửi hồ sơ về Sở:

- Đơn vị gửi hồ sơ về Sở GDĐT trước thời gian dự kiến xuất cảnh ít nhất 10 ngày làm việc (trừ trường hợp đặc biệt phải báo cáo rõ).

- Bước 4: Căn cứ công văn đề nghị của đơn vị, Sở GDĐT xem xét và có công văn đề xuất UBND Thành phố quyết định thông qua các Sở liên quan: Sở Ngoại vụ (nếu đi công tác), Sở Nội Vụ (nếu là đi học tập, đi theo chế độ phu quân, phu nhân, làm chuyên gia, đào tạo, nghiên cứu ở nước ngoài).

* Thẩm quyền ra quyết định:

- UBND Thành phố xem xét và ra Quyết định cử cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đi công tác và học tập ở nước ngoài.

 

2. Đi nước ngoài giải quyết việc riêng

Bước 1: Cá nhân có nguyện vọng đi nước ngoài để giải quyết việc riêng làm đơn gửi thủ trưởng đơn vị, trong đơn cần ghi rõ mục đích chuyến đi, nước đến, thời gian đi, kinh phí cho chuyến đi (theo mẫu M3).

Bước 2: Căn cứ đơn của cá nhân, lãnh đạo đơn vị xem xét lý do, thời gian đi, nước đến và đặc điểm tình hình của đơn vị, nếu đồng ý cho cá nhân đi, đơn vị làm công văn đề nghị để Sở GDĐT xem xét giải quyết. Công văn cần ghi rõ mục đích chuyến đi, thời gian đi, nước đến, kinh phí cho chuyến đi và gửi kèm theo đơn của cá nhân, thư mời đi nước ngoài (nếu có) (theo mẫu M4).

 

 

 

* Lưu ý:

Đơn vị chỉ đề nghị cho cá nhân đi nước ngoài khi không ảnh hưởng đến công việc của cơ quan, đơn vị. Riêng đối với giáo viên: Chỉ đề xuất cho đi nước ngoài vào dịp hè hoặc lễ, tết để hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học của đơn vị (trừ trường hợp đặc biệt phải báo cáo rõ).

* Thời gian gửi hồ sơ về Sở:

- Đơn vị gửi hồ sơ về Sở GDĐT trước thời gian dự kiến xuất cảnh ít nhất 10 ngày làm việc (trừ trường hợp đặc biệt cần giải trình cụ thể).

- Phòng Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ, báo cáo Giám đốc Sở xem xét quyết định.

* Thẩm quyền ra quyết định:

Giám đốc Sở GDĐT xem xét và cho phép cá nhân đi nước ngoài giải quyết việc riêng.

Trên đây là quy trình, thủ tục hướng dẫn công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc các phòng của Sở và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở

đi công tác, học tập và giải quyết việc riêng ở nước ngoài. Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở thông báo rộng rãi nội dung hướng dẫn này để công chức, viên chức và lao động hợp đồng của đơn vị được biết và thực hiện theo đúng hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh kịp thời với Sở GDĐT Hà Nội (qua phòng Tổ chức cán bộ) để có hướng dẫn và giải quyết kịp thời.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TCCB.

 

  GIÁM ĐỐC

           

 

 

 

 

           Chử Xuân Dũng

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

                     

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                        Mẫu M3

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                  

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

GIẢI QUYẾT VIỆC RIÊNG

 

          Kính gửi:     - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

                             - Hiệu trưởng Trường ….

         

Tên tôi là:                                          Sinh ngày….

Nghề nghiệp, chức vụ:                                Đang công tác tại Trường .…

Tôi làm đơn này kính đề nghị Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội và Hiệu trưởng Trường …. cho phép tôi được nghỉ phép đi nước ngoài để … (thăm thân nhân, chữa bệnh, đi du lịch …)

Thời gian: Từ ngày…. Đến ngày ….          

Nước đến:…

Kinh phí cho chuyến đi:…

Tôi xin cam kết trong thời gian nghỉ phép đi nước ngoài sẽ chấp hành tốt mọi quy định pháp luật của Việt Nam và nước đến.

(Nếu là thủ trưởng đơn vị xin nghỉ phép đi nước ngoài thì cần ghi rõ sẽ ủy quyền cho ai phụ trách đơn vị trong thời gian đi nước ngoài).

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                     

                                                          Hà Nội, ngày    tháng    năm 20…

                                                                   Người làm đơn

 

 

 

 

                                                                   Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

Mẫu M4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG …………….                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                         

   Số:             /THPT …..          Hà Nội, ngày      tháng    năm 20…    

 

 V/v đề nghị cho giáo viên/CBQL/NV

          nghỉ phép đi nước ngoài.

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

 

          Căn cứ đơn xin nghỉ để đi nước ngoài giải quyết việc riêng của cá nhân. Sau khi xem xét, trường …. đồng ý (và sẽ bố trí người dạy thay nếu thời gian đi trong năm học) cho cá nhân có tên dưới đây được đi nước ngoài giải quyết việc riêng:

          Họ và tên:                                Sinh ngày…

          Chức vụ hiện nay: …… …… Trường THPT……

          Thời gian đi nước ngoài: Từ ngày …..đến ngày…năm ..

          Nước đến:

          Mục đích chuyến đi:

          Kinh phí chuyến đi:

Trường… có trách nhiệm bố trí  người thay thế trong thời gian ông (bà)… đi nước ngoài.

(Nếu là cấp trưởng xin nghỉ phép đi nước ngoài thì cần ghi rõ sẽ ủy quyền cho ai phụ trách đơn vị trong thời gian đi nước ngoài).

Trường Trung học phổ thông …. kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét tạo điều kiện cho ông (bà)….được nghỉ đi nước ngoài vào thời gian trên.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu VT.

                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                          

  Nguyễn n A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Mẫu M1

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                  

ĐƠN XIN PHÉP ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

 

          Kính gửi:     - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

                             - Hiệu trưởng Trường THPT….

         

Tên tôi là:                                          Sinh ngày….

Nghề nghiệp,chức vụ hiện nay:                       Đang công tác tại …

Mã số chức danh nghề nghiệp/Mã ngạch:

Căn cứ Thư mời số….ngày….của ……….về việc…….

Tôi làm đơn này kính đề nghị ông Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội và Hiệu trưởng Trường THPT……. cho phép tôi được đi công tác nước ngoài theo lời mời của….:

Thời gian đi:         Từ ngày…. Đến ngày ….                 

Nước đến:

Mục đích chuyến đi:

Kinh phí cho chuyến đi (do cá nhân chi trả hay do tổ chức nào đài thọ):

Tôi xin cam kết trong thời gian đi nước ngoài sẽ chấp hành tốt mọi quy định pháp luật của Việt Nam và nước đến.

(Nếu là thủ trưởng đơn vị xin nghỉ phép đi nước ngoài thì cần ghi rõ sẽ ủy quyền cho ai phụ trách đơn vị trong thời gian đi nước ngoài).

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                     

                                                          Hà Nội, ngày  tháng    năm 20…

                                                                   Người làm đơn

 

 

 

 

                                                                   Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Mẫu M2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT…………….                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                        

   Số:             /THPT …..                Hà Nội, ngày      tháng    năm 2018    

 

 V/v đề nghị cho giáo viên,CBQL,NV

 nghỉ để đi công tác nước ngoài.

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

 

- Căn cứ Thư mời số….ngày….của ……….về việc…….

- Xét đơn xin đi công tác nước ngoài của ông/bà…….  .Sau khi xem xét, trường … đồng ý để cá nhân có tên dưới đây được đi nước ngoài nếu được phép của cơ quan có thẩm quyền:

          Họ và tên:                                Sinh ngày…

          Chức vụ hiện nay: Giáo viên môn…… Trường THPT……

Mã số chức danh nghề nghiệp/Mã ngạch:

          Mục đích chuyến đi:

Thời gian nghỉ đi nước ngoài: Từ ngày …..đến ngày…năm .

          Nước đến:

          Kinh phí chuyến đi:

Trường …có trách nhiệm bố trí người thay thế trong thời gian ông (bà)… đi công tác nước ngoài.

(Nếu là cấp trưởng xin nghỉ phép đi nước ngoài thì cần ghi rõ sẽ ủy quyền cho ai phụ trách đơn vị trong thời gian đi nước ngoài).

Trường Trung học phổ thông …. kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét tạo điều kiện cho cá nhân ông (bà)….được đi công tác nước ngoài vào thời gian trên.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu VT.

                                                                                     

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

  Nguyễn n A

 

 

 

 
go top