KẾ HOẠCH  THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Thứ sáu, 20/04/2018 2:14:52 CH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /KH-THPTĐM

                       Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

-----------------------------

I. PHÂN NHÓM MÔN THI

1. Các môn thi tập trung, chia phòng

Môn thi tập trung bao gồm:

TT

Lớp

Môn thi tập trung

1

Các lớp A

Ngữ văn, Toán, Anh, Vật lý, Hóa học

2

Các lớp C

Ngữ văn, Toán, Anh

3

Các lớp D

Ngữ văn, Toán, Anh

Ghi chú: Vì chỉ có 01 lớp C nên lớp 10C1 không thi tập trung môn Lịch sử, Địa lí; Vì cô Nguyễn Thị Cẩm Khuê dạy môn Sinh học tại tất cả các lớp A nên các lớp A không thi tập trung môn Sinh học.

2. Môn thi tập trung không chia phòng

TT

Lớp

Môn thi tập trung

1

Các lớp A

Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ, GDCD

2

Các lớp C

Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ, GDCD

3

Các lớp D

Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ, GDCD

3. Môn thi không tập trung

Gồm các môn: Thể dục, Giáo dục quốc phòng (GDQP).

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI

1. Đối với môn thi tập trung, chia phòng

- Chia phòng thi tương tự như thi tuyển sinh vào lớp 10:

+ Sắp xếp danh sách học sinh của các lớp theo vần a, b, c. Với mỗi môn thi, chia 24 học sinh/01 phòng thi (phòng cuối cùng có thể có từ 05 đến 28 học sinh).

+ Mỗi học sinh có 01 số báo danh chung cho tất cả các môn thi tập trung.

- Đề thi chung cho tất cả học sinh; Đề thi được phát đến từng học sinh.

- Học sinh được phát giấy thi có phần phách riêng.

- Học sinh tự túc giấy nháp thi.

- Bài thi được rọc phách trước khi chấm.

- Sau khi chấm xong, giáo viên nộp phiếu chấm cho Hiệu trưởng; bài thi được hồi phách, giáo viên bộ môn trả bài, chữa bài cho học sinh lớp mình dạy.

- Học sinh có quyền khiếu nại điểm số bài thi.

- Với mỗi môn thi, học sinh vắng thi có lý do chính đáng sẽ được thi bù; học sinh vắng thi không có lý do chính đáng sẽ bị điểm 0 (điểm không).

- Văn phòng nhập các phiếu điểm của các tập bài thi vào chương trình Excel máy tính; Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm nhập điểm vào Sổ điểm điện tử.

- Giáo viên coi thi theo phân công của Hiệu trưởng.

2. Đối với môn thi tập trung không chia phòng

- Tổ chức thi học kỳ bình thường tương tự như tổ chức kiểm tra 1 tiết, chỉ khác là học sinh có chung đề thi và chung thời điểm thi cho mỗi môn thi.

- Học sinh thi theo đơn vị lớp.

- Học sinh tự túc giấy thi và tự túc giấy nháp thi.

- Giáo viên coi thi theo thời khóa biểu hiện hành (Giáo viên có giờ ở lớp nào thì coi thi ở lớp đó).

3. Đối với môn thi không tập trung

- Giáo viên chủ động ra đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, trả bài, chữa bài cho học sinh thep quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Yêu cầu giáo viên ra đề thi đảm bảo tính khoa học, phân hóa, bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng của môn học theo chương trình chuẩn; coi thi nghiêm túc; chấm thi chính xác, đảm bảo công bằng, khách quan; trả bài, chữa bài đầy đủ.

II. LỊCH THI, THỜI GIAN LÀM BÀI

1. Lịch thi đối với môn thi không tập trung:

Từ ngày 26/4/2018 đến hết ngày 10/5/2018, học sinh thi học kỳ các môn Thể dục, GDQP.

Thầy/Cô chú ý tránh các giờ học sinh thi tập trung và trong mỗi buổi sáng học sinh thi học kỳ không quá 3 môn.

2. Lịch thi đối với môn thi tập trung:

Thứ, ngày

Ca

Môn thi học kỳ

Đối tượng thi

Thời gian làm bài

Giờ gọi HS vào phòng thi

Giờ GV có mặt tại phòng HĐSP

Sáng thứ Năm 26/4/2018

Tiết 1

GDCD

HS toàn trường

45 phút

07h25

07h15

Tiết 2

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

 

Tiết 3

Sinh học

HS toàn trường

45 phút

09h15

09h05

Tiết 4

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

 

Tiết 5

Công nghệ

HS toàn trường

45 phút

11h00

10h50

Sáng thứ Sáu 27/4/2018

Tiết 1

Lịch sử

HS toàn trường

50 phút

07h25

07h15

Tiết 2

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

 

Tiết 3

Hóa học

HS toàn trường

45 phút

09h15

09h05

Tiết 4,5

Các lớp học, sinh hoạt theo TKB

 

 

 

 

Sáng thứ Bảy 28/4/2018

Tiết 1

Địa lý

HS toàn trường

50 phút

07h25

07h15

Tiết 2

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

 

Tiết 3

Vật lý

HS toàn trường

45 phút

09h15

09h05

Tiết 4

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

 

Tiết 5

Tin học

HS toàn trường

45 phút

11h00

10h50

Sáng thứ Năm 03/5/2018

Tiết 1

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

 

Tiết 2,3

Môn Ngữ văn

HS toàn trường

90 phút

08h25

08h10

Tiết 4

Môn Tiếng Anh

HS toàn trường

60 phút

10h10

09h55

Tiết 5

Học sinh nghỉ học

 

 

 

 

Sáng thứ Sáu 04/5/2018

Tiết 1

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

 

Tiết 2,3

Toán

HS toàn trường

90 phút

08h25

08h10

Tiết 4,5

Các lớp học, sinh hoạt theo TKB

 

 

 

 

3. Thi bù (Dành cho các học sinh nghỉ có phép và có lý do chính đáng)

- Đối với môn thi tập trung: Nhà trường sẽ thông báo lịch thi bù cụ thể cho từng môn sau khi có danh sách học sinh vắng thi.

- Đối với môn Thể dục và GDQP: Giáo viên bộ môn chủ động cho học sinh thi bù theo khung thời gian do nhà trường quy định.

III. NỘI DUNG THI VÀ ĐỀ THI

1. Nội dung thi

- Nội dung thi bao gồm kiến thức môn học trong học kỳ II lớp 10 theo chương trình chuẩn và các chủ đề tự chọn mà học sinh đã được học.

- Nội dung thi bám sát Chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học và đề cương ôn tập của nhà trường.

- Học sinh vắng thi (cả 2 đợt) bài thi nào sẽ bị điểm 0 đối với bài thi đó.

2. Đề thi

a) Đối với môn thi tập trung, chia phòng:

- Thể thức đề thi:

+ Môn Ngữ văn: Đề thi theo hình thức tự luận;

+ Các môn khác: Kết hợp giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan (TNKQ), trong đó 4 điểm TNKQ, 6 điểm tự luận (môn Tiếng Anh có thể có tỷ lệ khác).

- Số lượng đề thi:

+ Mỗi môn có 02 đề thi tương đương nhau;

+ Mỗi đề thi tự luận có 01 mã đề;

+ Mỗi đề thi có phần TNKQ có 04 mã đề, trong đó phần tự luận không cần đảo thứ tự các câu hỏi giữa các mã đề;

Ký hiệu 4 mã đề của Đề số 1 là: 101, 102, 103, 104;

Ký hiệu 4 mã đề của Đề số 2 là: 201, 202, 203, 204.

b) Đối với môn thi tập trung không chia phòng:

- Thể thức đề thi: Đề thi theo hình thức tự luận.

- Số lượng đề thi: Mỗi môn có 03 đề thi tương đương nhau, ký hiệu là: Đề số 1, Đề số 2, Đề số 3.

c) Đối với môn thi không tập trung:

- Giáo viên bộ môn chủ động ra đề thi đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

3. Yêu cầu về đề thi

- Việc ra đề thi được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 8773/BGD ĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra.

- Các tổ/nhóm chuyên môn thảo luận, thống nhất xây dựng ma trận đề thi.

- Đề thi phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng, phù hợp với thời lượng làm bài và góp phần giáo dục học sinh.

- Đề thi được bảo mật chặt chẽ và đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định.

- Thể thức đề thi thống nhất theo quy định của nhà trường (xem phom đề thi trên website), được soạn trên Microsft Word 2003, phông chữ Unicode, Timmes New Roman.

- Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm cuối cùng đối với tất cả các đề thi của tổ mình. Sau khi thi xong, các tổ cần thảo luận rút kinh nghiệm về công tác ra đề, chấm bài và điều chỉnh công tác dạy học.

- Đối với các môn thi tập trung, chia phòng: Các tổ nhóm chuyên môn ra đề thi theo nguyên tắc mỗi giáo viên có học sinh dự thi ra 02 đề thi hoàn chỉnh theo đúng ma trận đề thi đã thống nhất. Từ các đề thi đề xuất của giáo viên, Ban Giám hiệu sẽ bắt thăm từng phần của đề thi để được 02 đề thi (1 đề chính thức và 1 đề dự bị).

- Đối với các môn thi tập trung không chia phòng: Các tổ nhóm chuyên môn ra đề thi tổ hợp từ các đề thi đề xuất của giáo viên.

IV. COI THI, CHẤM THI, TRẢ BÀI (Đối với môn thi tập trung)

1. Coi thi:

- Đối với môn thi tập trung, chia phòng: Giáo viên coi thi tra theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Đối với môn thi tập trung không chia phòng: Giáo viên coi thi theo thời khóa biểu (Giáo viên có giờ ở lớp nào thì coi thi ở lớp đó). Giáo viên có mặt tại Phòng HĐSP trước 30 phút so với giờ vào tiết để nhận đề thi và thống nhất phương án coi thi.

- Nếu giáo viên bận đột xuất không coi thi được thì phải kịp thời báo cáo Hiệu trưởng để Hiệu trưởng bố trí giáo viên khác thay thế. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng không có giáo viên coi thi ở một phòng thi nào đó.

4. Chấm thi, trả bài, chữa bài, lên điểm:

a) Đối với môn thi tập trung, chia phòng:

- Bài thi được rọc phách. Tổ trưởng phân công giáo viên chấm bài.

- Giáo viên chấm bài và ghi điểm bài thi vào phiếu chấm theo đúng thứ tự tăng dần của số phách; không được làm đảo thứ tự số phách của tập bài thi.

- Hạn chế tối đa việc tẩy xóa điểm số bài thi trong Phiếu chấm.

- Giáo viên nộp bài thi và Phiếu chấm về Văn phòng theo đúng lịch do Nhà trường quy định.

- Sau khi chấm, bài thi được hồi phách và giáo viên bộ môn trả bài, chữa bài cho học sinh, nhận xét rút kinh nghiệm về bài làm của học sinh. Giáo viên bộ môn ghi điểm bài thi vào Sổ điểm cá nhân và nhập điểm vào Sổ điểm điện tử.

b) Đối với môn thi tập trung không chia phòng:

- Ngay sau khi thu bài, bài thi được xếp theo đơn vị lớp, mỗi lớp 1 tập bài thi.

- Giáo viên dạy lớp nào chấm bài thi ở lớp đó.

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, YÊU CẦU (Đối với môn thi tập trung)

1. Đối với học sinh

- Nghiêm túc thực hiện quy chế thi. Học sinh vi phạm quy chế sẽ bị xem xét kỷ luật theo quy định hiện hành.

- Chuẩn bị gấy nháp. Học sinh khi vào phòng thi chỉ mang theo bút và đồ dùng học tập được phép mang vào phòng thi. Học sinh không được mang và sử dụng tài liệu hay điện thoại vào phòng thi. Các môn kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm khách quan, học sinh mang bút chì mềm và tẩy để làm bài.

- Học sinh nghỉ phải có giấy xin phép và kịp thời nộp cho giáo viên chủ nhiệm tập hợp gửi về Ban Giám hiệu. Những học sinh này sẽ được nhà trường tổ chức thi bù. Lịch thi bù sẽ được nhà trường thông báo sau.

2. Đối với giáo viên

- Về coi thi: Có mặt đúng giờ, không làm việc riêng, không tạo căng thẳng cho học sinh, coi thi nghiêm túc để đảm bảo sự công bằng trong đánh giá học sinh và rèn luyện ý thức làm bài độc lập cho học sinh, giáo dục ý thức tự giác, trung thực trong kiểm tra, đánh giá. Trước khi phát đề thi, cần nhắc phổ biến quy chế cho học sinh. Trong coi thi, cần dùng các biện pháp ngăn chặn học sinh vi phạm.

- Về chấm, trả bài: Chấm bài chính xác, khách quan; trả bài đúng thời gian quy định, không để ảnh hưởng đến kế hoạch chung của nhà trường. Giáo viên tự bố trí thời gian để trả bài, chữa bài, rút kinh nghiệm cho học sinh.

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

hoàn thành

Chuẩn bị giấy thi và dụng cụ làm phách

Đ/c Phùng Xuân Dần

18/4/2018

Công bố danh sách chia phòng thi các môn thi tập trung

Đ/c TRần Anh Minh

18/4/2018

Công bố phân công giáo viên coi thi các môn thi tập trung

Đ/c Vũ Thị Minh Nguyệt

18/4/2018

Nộp đề thi kèm ma trận đề thi và đáp án

(nộp bản in và fiel dữ liệu)

Đ/c Tổ chuyên môn

Trước ngày thi 03 ngày

Nhắc học sinh thực hiện nghiêm túc kỷ luật phòng thi

Giáo viên chủ nhiệm lớp

Thường xuyên

Chế bản sơ mi tập bài thi và phiếu chấm

Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền

25/4/2018

Sao in đề thi, chia đề thi theo từng phòng.

Tổ sao in

Trước buổi thi

Thi HK2 các môn thi tập trung

Các bộ phận

Từ 25/4 đến 04/5/2018

Thi HK2 các môn không thi tập trung (Thể dục, GDQP)

Các bộ phận

Từ 28/4 đến 10/5/2018

Nộp bài thi đã chấm và phiếu điểm các môn thi tập trung

GV các môn học

Sauk hi thi 01 tuần

Trả bài, chữa bài thi các môn không thi tập trung cho học sinh và nộp phiếu điểm cho giáo vụ

GV các môn học

Theo Lịch công tác tuần

Học sinh thi bù

Học sinh nghỉ có lý do chính đáng

Theo Lịch công tác tuần

GV hoàn thành việc nhập điểm của học sinh vào Sổ điểm điện tử

GV các môn học

Trước 07h00 ngày 17/5/2018

Giáo viên nộp bản sao Sổ điểm cá nhân cho Văn phòng (Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền)

GV các môn học

Trước 09h00 ngày 17/5/2018

In bảng điểm lần 1

Đ/c Trần Anh Minh

Trước 10h00 ngày 17/5/2018

In bảng điểm lần 2

Đ/c Trần Anh Minh

Trước 10h00 ngày 18/5/2018

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 45/KH-THPTĐM ngày 06/4/2018.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng; Các Phó hiệu trưởng;

- Các tổ chuyên môn;

- Hội đồng Sư phạm;

- GVCN và các lớp học sinh;

- Nhóm bảo vệ;

- Website trường;

- Lưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Hoàng Văn Phú

 
go top