Kế hoạch thi học kỳ và kết thúc học kỳ I năm học 2017-2018

Kế hoạch thi học kỳ và kết thúc học kỳ I năm học 2017-2018

Thứ sáu, 08/12/2017 7:57:57 CH

Mốc thời gian thầy cô hoàn thành công việc để đảm bảo đúng tiến độ kết thúc học kỳ I

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số       /QĐ-THPTĐM

             Hà Nội, ngày 06 tháng 12  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THI HỌC KỲ VÀ KẾT THÚC HỌC KỲ I

-----------------

Vì lý do khách quan, nhà trường chưa tổ chức thi học kỳ I theo hình thức tập trung.

Việc tổ chức thi học kỳ I do các thầy cô giáo bộ môn chủ động hoàn toàn trong các khâu ra đề, coi thi, chấm thi, trả bài, chữa bài cho học sinh và nhập điểm vào Sổ điểm điện tử theo các quy định hiện hành.

Theo kế hoạch của Sở GDĐT, ngày 23/12/2017 là kết thúc học kỳ I và các trường THPT gửi Báo cáo sơ kết học kỳ I về Sở trước ngày 25/12/2017, do đó nhà trường đề nghị các thầy cô thực hiện đúng tiến độ thời gian.

1. Lịch thi học kỳ I:

- Lịch thi: Từ ngày 11/12/2017 đến hết ngày 20/12/2017.

- Giáo viên bộ môn cần trao đổi với học sinh và thống nhất với các giáo viên khác để đặt lịch thi học kỳ sao cho trong mỗi buổi sáng học sinh thi không quá 2 môn; Có thể thi 3 môn trong một buổi sáng với điều kiện trong 3 môn đó có môn Thể dục hoặc môn GDQP.

- Để đảm bảo tiến độ kết thúc học kỳ I, giáo viên bộ môn cần cố gắng tổ chức cho học sinh thi học kỳ I trong thời gian từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017, hạn chế cho học sinh thi vào các ngày 19, 20/12/2017.

2. Một số yêu cầu:

- Để có thể kiểm tra được nhiều kiến thức trong chương trình học, nhà trường khuyến khích các thầy, cô ra đề thi kết hợp giữa hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan.

- Đề nghị các thầy cô coi thi nghiêm túc, chấm thi chính xác đảm bảo công bằng cho học sinh và không làm ảnh hưởng tiêu cực đến nền nếp dạy và học.

- Các thầy cô thực hiện đúng quy định về số đầu điểm tối thiểu; nếu thiếu phải kịp thời cho học học sinh kiểm tra bù.

- Đề nghị các thầy cô nhập điểm vào Sổ điểm điện tử đầy đủ số con điểm và đảm bảo chính xác trước 11h55 ngày 21/12/2017, đồng thời nộp bản photocopy Sổ điểm cá nhân về Văn phòng trước 11h55 ngày 21/12/2017. Bản photocopy Sổ điểm cá nhân của giáo viên sẽ là căn cứ để Ban Giám hiệu giải quyết các khiếu nại của học sinh về điểm số.

- Đề nghị các thầy cô thực hiện đúng tiến độ công việc, không làm ảnh hưởng xấu đến tiến độ chung của nhà trường.

3. Kế hoạch thời gian:

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian hoàn thành

Xây dựng đề cương ôn tập học kỳ I

Các tổ chuyên môn

12/11/2017

Thi học kỳ I

Giáo viên bộ môn

Từ 11/12 đến 20/12

GVCN lớp duyệt xếp loại hạnh kiểm học sinh với Hiệu trưởng

GVCN lớp

Trước 11h55 ngày 20/12/2017

Nhập đầy đủ số con điểm vào Sổ điểm điện tử

Giáo viên bộ môn

Trước 11h55 ngày 21/12/2017

Giáo viên bộ môn nộp bản photocopy Sổ điểm cá nhân cho Văn phòng (đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền nhận)

Giáo viên bộ môn

Trước 11h55 ngày 21/12/2017

Khóa Sổ điểm điện tử (GV sẽ không nhập điểm được nữa)

Đ/C Trần Anh Minh

11h55 ngày 21/12/2017

In Bảng điểm cá nhân học kỳ I của từng học sinh (Lần 1)

Đ/C Trần Anh Minh

Từ 14h00 đến 16h30 ngày 21/12/2017

Phát Bảng điểm cá nhân cho học sinh rà soát

Đ/C Trần Anh Minh

Trước 09h20 ngày 22/12/2017

Học sinh nộp khiếu nại về điểm số học kỳ I cho Văn phòng (đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền nhận)

Học sinh các lớp

Trước 11h55 ngày 22/12/2017

Hoàn thành việc xác minh các khiếu nại về điểm số của học sinh

Đ/C Trần Anh Minh và giáo viên bộ môn

Trước 16h30 ngày 22/12/2017

In Bảng điểm cá nhân học kỳ I của từng học sinh (Bản chính thức)

Đ/C Trần Anh Minh

Từ 07h30 đến 10h20 ngày 23/12/2017

Tổng hợp, báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đ/C Trần Anh Minh và Ban Giám hiệu

Ngày 23/12/2017

.

Nơi nhận:

- Đ/C Hiệu trưởng;

- Các đ/c Phó hiệu trưởng;

- Các lớp học sinh;

- Giáo viên (gửi qua email);

- Bảng tin HĐSP;

- Website;

- Lưu VT.


  HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


  Hoàng Văn Phúgo top