Khen thưởng giáo viên đạt giải trong  Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning cấp trường Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021

Khen thưởng giáo viên đạt giải trong Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning cấp trường Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021

Thứ ba, 12/07/2022 9:10:47 SA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

 


Số:  254 /QĐ - THPTĐM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 


Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Khen thưởng giáo viên đạt giải trong

Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning cấp trường

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021

--------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ kết quả Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning cấp trường năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Trường THPT Đông Mỹ,

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thưởng 14 giáo viên đạt giải trong Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning cấp trường năm học 2021 - 2022 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức thưởng theo Quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Trường THPT Đông Mỹ, cụ thể như sau:

- Giải Nhất: 480.000đ.

- Giải Nhì: 400.000đ

- Giải Ba: 320.000đ.

- Giải Khuyến khích: 240.000đ.

Tổng số tiền thưởng: 4.320.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)

Điều 3. Bộ phận Tài vụ và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Văn Phú

DANH SÁCH

Giáo viên đạt giải trong Cuộc thi E-learning cấp trường năm học 2021 - 2022

(Kèm theo Quyết định số 254 /QĐ-THPTĐM ngày  19/11/2021

của Hiệu trưởng Trường THPT Đông Mỹ)

----------------

TT

Họ và tên

Giải

Số tiền

Ghi chú

1

Nhân Thị Thu Hải

Nhất

480.000đ

 

2

Phạm Văn Tùng

Nhì

400.000đ

 

3

Trần Linh Phụng

Nhì

400.000đ

 

4

Nguyễn Phương Linh

Ba

320.000đ

 

5

Phạm Thị Hậu

Ba

320.000đ

 

6

Nguyễn Tiến Hoàng

Ba

320.000đ

 

7

Tạ Thị Lý

Ba

320.000đ

 

8

Nguyễn Thị Mai Linh

Ba

320.000đ

 

9

Trần Thị Phương Thảo

Khuyến khích

240.000đ

 

10

Hà Thị Thu Thủy

Khuyến khích

240.000đ

 

11

Mai Thị Hà

Khuyến khích

240.000đ

 

12

Đỗ Thị Nhung

Khuyến khích

240.000đ

 

13

Nguyễn Thùy Linh

Khuyến khích

240.000đ

 

14

Lê Thị Hòa, Trịnh Thị Trang, Nguyễn Thu Hằng

Khuyến khích

240.000đ

 

Danh sách trên có 14 giáo viên.


TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

DANH SÁCH

Giáo viên nhận khen thưởng trong Cuộc thi E-learning cấp trường

(Kèm theo Quyết định số 254 /QĐ-THPTĐM ngày  19/11/2021

của Hiệu trưởng Trường THPT Đông Mỹ)

TT

Họ và tên

Giải

Số tiền

Ký nhận

1

Nhân Thị Thu Hải

Nhất

480.000đ

 

2

Phạm Văn Tùng

Nhì

400.000đ

 

3

Trần Linh Phụng

Nhì

400.000đ

 

4

Nguyễn Phương Linh

Ba

320.000đ

 

5

Phạm Thị Hậu

Ba

320.000đ

 

6

Nguyễn Tiến Hoàng

Ba

320.000đ

 

7

Tạ Thị Lý

Ba

320.000đ

 

8

Nguyễn Thị Mai Linh

Ba

320.000đ

 

9

Trần Thị Phương Thảo

Khuyến khích

240.000đ

 

10

Hà Thị Thu Thủy

Khuyến khích

240.000đ

 

11

Mai Thị Hà

Khuyến khích

240.000đ

 

12

Đỗ Thị Nhung

Khuyến khích

240.000đ

 

13

Nguyễn Thùy Linh

Khuyến khích

240.000đ

 

14

Lê Thị Hòa, Trịnh Thị Trang, Nguyễn Thu Hằng

Khuyến khích

240.000đ

 

Tổng số tiền

4.320.000 đồng

(Bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)

Danh sách trên có 14 giáo viên.

 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

 

 

 

Trần Linh Phụng

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Văn Phú


TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

DANH SÁCH

Giáo viên nhận khen thưởng trong Cuộc thi E-learning cấp trường

(Kèm theo Quyết định số 254 /QĐ-THPTĐM ngày  19/11/2021

của Hiệu trưởng Trường THPT Đông Mỹ)

TT

Họ và tên

Giải

Số tiền

Ký nhận

1

Nhân Thị Thu Hải

Nhất

480.000đ

 

2

Phạm Văn Tùng

Nhì

400.000đ

 

3

Trần Linh Phụng

Nhì

400.000đ

 

4

Nguyễn Phương Linh

Ba

320.000đ

 

5

Phạm Thị Hậu

Ba

320.000đ

 

6

Nguyễn Tiến Hoàng

Ba

320.000đ

 

7

Tạ Thị Lý

Ba

320.000đ

 

8

Nguyễn Thị Mai Linh

Ba

320.000đ

 

9

Trần Thị Phương Thảo

Khuyến khích

240.000đ

 

10

Hà Thị Thu Thủy

Khuyến khích

240.000đ

 

11

Mai Thị Hà

Khuyến khích

240.000đ

 

12

Đỗ Thị Nhung

Khuyến khích

240.000đ

 

13

Nguyễn Thùy Linh

Khuyến khích

240.000đ

 

14

Lê Thị Hòa, Trịnh Thị Trang, Nguyễn Thu Hằng

Khuyến khích

240.000đ

 

Danh sách trên có 14 giáo viên.

 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

 

 

 

Trần Linh Phụng

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Văn Phú


 


go top