Tin nhà trường

Tin nhà trường

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

20/04/2018

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 cho tất cả các môn học

Quyết Định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của trường THPT Đông Mỹ

02/03/2018

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước.Căn cứ Thông tư số 61/2017 TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính....Căn cứ Quyết định số 5370/QĐ-SGD và ĐT ngày 25/12/2017 của Sở Giáo Dục Và Đào tạo Hà Nội....

go top