QUY ĐỊNH Về giờ học và giờ làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (Áp dụng từ ngày 29/01/2018)

QUY ĐỊNH Về giờ học và giờ làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (Áp dụng từ ngày 29/01/2018)

Thứ bảy, 27/01/2018 10:12:45 CH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  Số 16/QĐ-THPTĐM                                                                                        Hà Nội, ngày 26  tháng 01 năm 2018

 

QUY ĐỊNH

Về giờ học và giờ làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh(Áp dụng từ ngày 29/01/2018)

1. Giờ học:

Buổi sáng

 

Buổi chiều

Tiết 1

07h30 – 08h15

 

Ca 1

13h15 – 14h45

Tiết 2

08h30 – 09h15

 

Ca 2

15h00 – 16h30

Tiết 3

09h20 – 10h05

 

 

 

Tiết 4

10h15 – 11h00

 

 

 

Tiết 5

11h05 – 11h50

 

 

 

- Giờ học áp dụng đối với học sinh, giáo viên và nhân viên thiết bị, thí nghiệm;

- Buổi Sáng: Học sinh và nhân viên thiết bị, thí nghiệm có mặt từ 07h15.

2. Giờ làm việc của Ban Giám hiệu và Tổ Văn phòng:

Buổi Sáng:

Từ 07h30 đến 11h30

Buổi Chiều:

Từ 13h30 đến 17h30

- Nhân viên bảo vệ làm việc theo ca trực;

- Lãnh đạo trực, nhân viên thiết bị, thí nghiệm và giáo viên làm công tác giám thị quản lý học sinh làm việc theo giờ học của học sinh (Buổi Sáng có mặt tại Trường từ trước 07h15, buổi chiều từ trước 13h00)..

Nơi nhận:

- Đ/C Hiệu trưởng;

- Các đ/c Phó hiệu trưởng;

- Các đ/c tổ trưởng;

- Bảng tin HĐSP;

- Nhóm Giám thị;

- Nhóm Bảo vệ;

- Lưu VT.                                                                                                                                                                                                                                                                  

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                           (Đã ký)

     Hoàng Văn Phú
 
go top