QUY ĐỊNH VỀ HIỆU LỆNH TRỐNG

QUY ĐỊNH VỀ HIỆU LỆNH TRỐNG

Thứ bảy, 27/01/2018 9:57:08 CH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  Số 16/QĐ-THPTĐM                                                                                        Hà Nội, ngày 26  tháng 01 năm 2018

                                                               QUY ĐỊNH VỀ HIỆU LỆNH TRỐNG

1. Buổi sáng:

Thời gian

Công việc

Hiệu lệnh trống

07h15

Trống báo học sinh có mặt tại trường

1 hồi dài

07h27

Trống còn 3 phút  vào học tiết 1

3 tiếng

07h30

Vào học tiết 1

3 hồi, mỗi hồi 3 tiếng

08h15

Kết thúc tiết 1

3 hồi, mỗi hồi 3 tiếng

08h27

Trống còn 3 phút  vào học tiết 2

3 tiếng

08h30

Vào học tiết 2

3 hồi, mỗi hồi 3 tiếng

09h15

Kết thúc tiết 2

3 hồi, mỗi hồi 3 tiếng

09h20

Vào học tiết 3

3 hồi, mỗi hồi 3 tiếng

10h05

Kết thúc tiết 3

3 hồi, mỗi hồi 3 tiếng

10h12

Trống còn 3 phút  vào học tiết 4

3 tiếng

10h15

Vào học tiết 4

3 hồi, mỗi hồi 3 tiếng

11h00

Kết thúc tiết 4

3 hồi, mỗi hồi 3 tiếng

11h05

Vào học tiết 5

3 hồi, mỗi hồi 3 tiếng

11h50

Kết thúc buổi học

1 hồi dài

2. Buổi chiều:

Thời gian

Công việc

Hiệu lệnh trống

13h12

Trống báo giờ làm việc buổi chiều

1 hồi dài

13h15

Vào học Ca 1

3 hồi, mỗi hồi 3 tiếng

14h45

Kết thúc Ca 1

3 hồi, mỗi hồi 3 tiếng

15h00

Vào học Ca 2

3 hồi, mỗi hồi 3 tiếng

16h30

Trống kết thúc Ca 2 - kết thúc buổi học

1 hồi dài

.

 

                                             HIỆU TRƯỞNG

                                          (Đã ký)

                                          Hoàng Văn Phú


go top