QUY ĐỊNH Về trường hợp được miễn học môn Thể dục, phần thực hành môn Giáo dục quốc phòng - An ninh

QUY ĐỊNH Về trường hợp được miễn học môn Thể dục, phần thực hành môn Giáo dục quốc phòng - An ninh

Thứ bảy, 27/01/2018 10:59:01 CH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  Số 16/QĐ-THPTĐM                                                                                        Hà Nội, ngày 26  tháng 01 năm 2018


QUY ĐỊNH

Về trường hợp được miễn học môn Thể dục,

phần thực hành môn Giáo dục quốc phòng - An ninh

  

1. Đối tượng được miễn học môn Thể dục, phần thực hành môn Giáo dục quốc phòng - An ninh

- Học sinh được miễn học môn Thể dục trong chương trình giáo dục nếu gặp khó khăn trong học tập môn học đó do mắc bệnh mãn tính, bị khuyết tật, bị tai nạn hoặc bị bệnh phải điều trị.

- Việc cho phép miễn học đối với các trường hợp do bị ốm đau hoặc tai nạn chỉ áp dụng trong năm học; các trường hợp bị bệnh mãn tính, khuyết tật hoặc thương tật lâu dài được áp dụng cho cả năm học hoặc cả cấp học.

- Hiệu trưởng nhà trường cho phép học sinh được miễn học môn Thể dục. Nếu được miễn học cả năm học thì môn học này không tham gia đánh giá, xếp loại học lực của học kỳ và cả năm học; nếu chỉ được miễn học một học kỳ thì lấy kết quả đánh giá, xếp loại của học kỳ đã học để đánh giá, xếp loại cả năm học.

- Đối với môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh: Học sinh được miễn học phần thực hành sẽ được kiểm tra bù bằng lý thuyết để có đủ cơ số điểm theo quy định.

 

2. Hồ sơ xin miễn học

Hồ sơ xin miễn học gồm có:

- Đơn xin miễn học của học sinh (trong đơn phải ghi rõ xin miễn học một học kỳ hay cả năm học. Cuối đơn phải có chữ ký của học sinh và cha hoặc mẹ của học sinh);

- Bệnh án hoặc giấy chứng nhận thương tật do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (do giám đốc hoặc phó giám đốc bệnh viện ký tên và đóng dấu tròn của bệnh viện; trong bệnh án hoặc giấy chứng nhận thương tật phải ghi rõ “Miễn học môn thể dục”).

Đơn xin miễn học và bệnh án (hoặc giấy chứng nhận thương tật) được đựng trong túi hồ sơ.

Hồ sơ xin miễn học môn Thể dục chỉ có giá trị không quá một năm học.

 

3. Phối hợp giữa gia đình và nhà trường

- Trước hoặc ngay sau khi học sinh nghỉ học môn Thể dục do mắc bệnh, bị khuyết tật, bị tai nạn hoặc bị bệnh phải điều trị, học sinh phải báo cáo giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn bằng văn bản. Văn bản phải có chữ ký của học sinh và cha hoặc mẹ của học sinh.

- Hồ sơ xin miễn học phải được hoàn thiện kịp thời và nộp cho giáo viên chủ nhiệm chậm nhất là 01 tuần sau ngày thi học kỳ của môn xin miễn học.

- Trong thời gian từ khi học sinh nghỉ học môn Thể dục đến khi nộp Hồ sơ xin miễn học, học sinh và cha mẹ học sinh phải thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm về tình hình sức khoẻ của học sinh.

 

4. Trình tự giải quyết

- Giáo viên chủ nhiệm lớp tiếp nhận hồ sơ xin miễn học của học sinh (chỉ nhận hồ sơ hợp lệ), kịp thời trao đổi với giáo viên bộ môn và báo cáo Ban Giám hiệu.

- Hiệu trưởng nhà trường xem xét quyết định việc học sinh được miễn học môn Thể dục, phần thực hành môn GDQP-AN một học kỳ hoặc cả năm học và thông báo kết quả cho giáo viên chủ nhiệm.

- Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm thông báo cho giáo viên bộ môn và học sinh. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn ghi học bạ theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Các đ/c Phó hiệu trưởng;                                                                                                                                                                                           

- Thông báo HĐSP;

- Lưu VT.


                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  ( Đã Ký)

                                                                                                                          Hoàng Văn Phú             
go top