Quyết định đối với tổ chuyên môn

Quyết định đối với tổ chuyên môn

Thứ bảy, 04/11/2017 11:17:39 SA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số             /QĐ-THPTĐM

             Hà Nội, ngày 01 tháng 11  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định đối với tổ chuyên môn và tổ Văn phòng

năm học 2017-2018

-----------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Căn cứ Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo (sau đây gọi tắt là Điều lệ trường trung học);

Căn cứ Công văn số 2754/SGD&ĐT-GDPT ngày 22/8/2017 của Sở GDĐT Hà Nội về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp THPT
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định đối với tổ chuyên môn và tổ Văn phòng năm học 2017-2018.

Điều 2. Các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng và toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên Trường THPT Đông Mỹ có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BGH;

- Các tổ CM, tổ Văn phòng;

- HĐSP;

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Văn Phú

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY ĐỊNH

Đối với tổ chuyên môn và tổ Văn phòng năm học 2017-2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-THPTĐM ngày 01/11/2017

của Hiệu trưởng Trường THPT Đông Mỹ)

-----------------------------------

 

Điều 1. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn

1. Quản lý, đôn đốc, hướng dẫn, động viên tổ viên thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực góp phần xây dựng Trường THPT Đông Mỹ trở thành Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch;

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường (bao gồm kế hoạch năm học; kế hoạch học kỳ; kế hoạch tháng; kế hoạch theo chuyên đề);

3. Triển khai sinh hoạt tổ (nhóm) chuyên môn theo hướng thiết thực, hiệu quả và theo các qui định hiện hành.

4. Xây dựng chương trình nhà trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả và bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học; Đề xuất các chủ đề tự chọn bám sát và chủ đề tự chọn nâng cao phù hợp với từng đối tượng học sinh.

5. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, giúp học sinh nắm vững toàn bộ kiến thức môn học, tránh học lệch, học vẹt.

6. Tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của tổ và tổ viên theo từng tháng, từng học kỳ và cả năm học gửi Ban Giám hiệu.

7. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các qui định khác hiện hành;

8. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

9. Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần (chiều thứ năm của tuần thứ 2 và chiều thứ năm của tuần cuối cùng trong tháng) và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ Văn phòng

1. Quản lý, đôn đốc, hướng dẫn, động viên tổ viên thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực góp phần xây dựng Trường THPT Đông Mỹ trở thành Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch;

2. Tổ Văn phòng sinh hoạt hai tuần một lần (chiều thứ năm của tuần thứ 2 và chiều thứ năm của tuần cuối cùng trong tháng) và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.

Điều 3. Chế độ báo cáo

1. Các tổ chuyên môn xây dựng các bản kế hoạch và các bản báo cáo ngắn gọn, súc tích, đầy đủ nội dung và gửi Ban Giám hiệu đúng thời hạn quy định.

2. Trước mỗi năm học, mỗi học kỳ, mỗi tháng, các tổ chuyên môn họp, thảo luận và thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn, kế hoạch dạy học và báo cáo Ban Giám hiệu phê duyệt. Cuối mỗi tháng, mỗi học kỳ, mỗi năm học, các tổ chuyên môn họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của tổ viên và của tổ, báo cáo Ban Giám hiệu bằng văn bản.

3. Cuộc họp để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng và xây dựng kế hoạch hoạt động của tháng tiếp theo được thực hiện vào chiều thứ năm cuối cùng trong tháng, và sau đó 1 ngày, các tổ chuyên môn nộp bản báo cáo và bản kế hoạch cho Ban Giám hiệu. Nếu chiều thứ năm cuối cùng trong tháng là ngày nghỉ hoặc nhà trường có hoạt động khác thì Ban Giám hiệu sẽ chuyển buổi họp tổ chuyên môn sang một ngày khác thích hợp.

Điều 4. Điều khoản cuối cùng

Những vấn đề không được nêu trong Quy định này sẽ được thực hiện theo các văn bản hiện hành của cấp có thẩm quyền.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Văn Phú

 

SaveSaveSaveSaveSave
go top