QUYẾT ĐỊNH Khen thưởng học sinh đạt giải Hoa điểm tốt trong đợt thi đua Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021

QUYẾT ĐỊNH Khen thưởng học sinh đạt giải Hoa điểm tốt trong đợt thi đua Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021

Thứ ba, 12/07/2022 4:42:36 CH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

 


Số:  256 /QĐ - THPTĐM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 


Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Khen thưởng học sinh đạt giải Hoa điểm tốt trong đợt thi đua

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021

--------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ kết quả tổng hợp hoa điểm tốt của học sinh trong đợt thi đua thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2021;

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Trường THPT Đông Mỹ,

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thưởng 77 học sinh đạt giải Hoa điểm tốt trong đợt thi đua Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức thưởng theo Quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Trường THPT Đông Mỹ, cụ thể như sau:

- Mỗi giải Nhất: 200.000đ.

- Mỗi giải Nhì: 150.000đ

- Mỗi giải Ba: 120.000đ.

- Mỗi giải Khuyến khích: 100.000đ.

Tổng số tiền thưởng: 9.050.000 đồng (Bằng chữ: Chín triệu năm mươi nghìn đồng)

Điều 3. Bộ phận Tài vụ và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Văn Phú

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HOA ĐIỂM TỐT TRONG

 ĐỢT THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2021

(Kèm theo Quyết định số  256 /QĐ-THPTĐM ngày  19 / 11/2021

của Hiệu trưởng Trường THPT Đông Mỹ)

----------------

TT

Họ và tên học sinh

Lớp

Giải

Số tiền

Ghi chú

1

Vũ Thành Công

10D4

Nhất

200.000đ

 

2

Nguyễn Hải Anh  

11D4

Nhất

200.000đ

 

3

Nguyễn Ngọc Ánh

12D1

Nhất

200.000đ

 

4

Hoàng Ngọc Khánh Linh

10A4

Nhì

150.000đ

 

5

Phan Lưu Bằng

10D3

Nhì

150.000đ

 

6

Đỗ Ngọc Như Ý

10D7

Nhì

150.000đ

 

7

Cao Trà My

10D9

Nhì

150.000đ

 

8

 Hoàng Tây Đô

11A1

Nhì

150.000đ

 

9

 Phạm Kim Ngân

11D7

Nhì

150.000đ

 

10

Nguyễn Vân Anh

11A1

Nhì

150.000đ

 

11

Hoàng Ngọc Anh

12D2

Nhì

150.000đ

 

12

Lê Diễm Quỳnh

12D2

Nhì

150.000đ

 

13

Hoàng Ngọc Anh

12D7

Nhì

150.000đ

 

14

Nguyễn Tuấn Anh

12A1

Nhì

150.000đ

 

15

Hoàng Thị Ngọc Hân

10A1

Ba

120.000đ

 

16

 Nguyễn Thị Hồng Ánh

10A2

Ba

120.000đ

 

17

Phạm Nguyễn Việt Anh

10C

Ba

120.000đ

 

18

Nguyễn Mai Hương

10D8

Ba

120.000đ

 

19

Trần Lưu Hạnh Loan

10D7

Ba

120.000đ

 

20

Lã Thị Ngọc Anh

10D1

Ba

120.000đ

 

21

Hoàng An Nguyên Xuân

10D4

Ba

120.000đ

 

22

Đỗ Quỳnh Anh

10D10

Ba

120.000đ

 

23

Nguyễn Giang Anh

10D8

Ba

120.000đ

 

24

Nguyễn Mai Anh

10D8

Ba

120.000đ

 

25

Phạm Nhật Thảo

10A4

Ba

120.000đ

 

26

 Phạm Hà My

11D1

Ba

120.000đ

 

27

Nguyễn Viết Cường

11A1

Ba

120.000đ

 

28

 Hoàng Hải Long

11D7

Ba

120.000đ

 

29

Phan Ngọc Hà

11D2

Ba

120.000đ

 

30

Trần Minh Quang

11D2

Ba

120.000đ

 

31

Nguyễn Thu Giang

11D4

Ba

120.000đ

 

32

Trần Thị Mỹ Ngọc

12A1

Ba

120.000đ

 

33

Đặng Rơ Châm An

12D3

Ba

120.000đ

 

34

Nguyễn Thùy Linh

12D3

Ba

120.000đ

 

35

Nguyễn Hà Thanh Nga

12D8

Ba

120.000đ

 

36

Ngô Cao Nguyên

12A1

Ba

120.000đ

 

37

Trần Thị Minh Khuê

12D2

Ba

120.000đ

 

38

Phạm Thanh Hiền

12A1

Ba

120.000đ

 

39

Phạm Trà My

12A2

Ba

120.000đ

 

40

Hoàng Linh Hương

10D9

Khuyến khích

100.000đ

 

41

Lê Ngọc Uyển Nhi

10D2

Khuyến khích

100.000đ

 

42

Trần Bùi Quỳnh Như

10A1

Khuyến khích

100.000đ

 

43

Nguyễn Minh Thanh

10A1

Khuyến khích

100.000đ

 

44

Trần Thủy Minh

10A1

Khuyến khích

100.000đ

 

45

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

10A2

Khuyến khích

100.000đ

 

46

Tạ Vũ Dương

10A2

Khuyến khích

100.000đ

 

47

Nguyễn Thị Minh Hạnh

10D6

Khuyến khích

100.000đ

 

48

Khúc Minh Hà

10D1

Khuyến khích

100.000đ

 

49

Trần Thanh Hoa

10A4

Khuyến khích

100.000đ

 

50

Nguyễn Nam Khánh

10D1

Khuyến khích

100.000đ

 

51

Trần Nguyễn Phương Hà

10D2

Khuyến khích

100.000đ

 

52

Nguyễn Minh Hoàng Anh

10D3

Khuyến khích

100.000đ

 

53

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

10D3

Khuyến khích

100.000đ

 

54

 Phùng Huy Phong

11A1

Khuyến khích

100.000đ

 

55

Nguyễn Thị Vân Anh

11A2

Khuyến khích

100.000đ

 

56

Phạm Huyền Trang

11D2

Khuyến khích

100.000đ

 

57

Trần Linh Chi

11D3

Khuyến khích

100.000đ

 

58

Nguyễn Lan Anh

11D5

Khuyến khích

100.000đ

 

59

 Nhân Thị Thu Hà

11D7

Khuyến khích

100.000đ

 

60

 Vũ Thị Thanh Thảo

11D7

Khuyến khích

100.000đ

 

61

 Nguyễn Hương Thảo

11D1

Khuyến khích

100.000đ

 

62

 Nguyễn Thị Thủy Tiên

11D1

Khuyến khích

100.000đ

 

63

Nguyễn Thành Long

12D2

Khuyến khích

100.000đ

 

64

Lã Thị Hường

12D2

Khuyến khích

100.000đ

 

65

Nguyễn Khánh Linh

12D7

Khuyến khích

100.000đ

 

66

Trình Hữu Tùng

12D7

Khuyến khích

100.000đ

 

67

 Nguyễn Thu Thảo

12D8

Khuyến khích

100.000đ

 

68

 Phạm Thùy Linh

12D8

Khuyến khích

100.000đ

 

69

Hoàng Trường An

12A2

Khuyến khích

100.000đ

 

70

Hoàng Minh Tiến

12A2

Khuyến khích

100.000đ

 

71

Bùi Vân Tú

12D6

Khuyến khích

100.000đ

 

72

Nguyễn Trang Thảo

12A2

Khuyến khích

100.000đ

 

73

Lê Phương Anh

12C1

Khuyến khích

100.000đ

 

74

Nguyễn Thị Yến Nhi

12D3

Khuyến khích

100.000đ

 

75

Ngô Quang Hưng

12D4

Khuyến khích

100.000đ

 

76

Vũ Thị Thu Hồng

12D7

Khuyến khích

100.000đ

 

77

Lê Phương Thanh

12D7

Khuyến khích

100.000đ

 

Danh sách trên có 77 học sinh.


TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN KHEN THƯỞNG HOA ĐIỂM TỐT TRONG ĐỢT THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số  256 /QĐ-THPTĐM ngày  19 / 11/2021

của Hiệu trưởng Trường THPT Đông Mỹ)

----------------

TT

Họ và tên học sinh

Lớp

Giải

Số tiền

Ký nhận

1

Vũ Thành Công

10D4

Nhất

200.000đ

 

2

Nguyễn Hải Anh  

11D4

Nhất

200.000đ

 

3

Nguyễn Ngọc Ánh

12D1

Nhất

200.000đ

 

4

Hoàng Ngọc Khánh Linh

10A4

Nhì

150.000đ

 

5

Phan Lưu Bằng

10D3

Nhì

150.000đ

 

6

Đỗ Ngọc Như Ý

10D7

Nhì

150.000đ

 

7

Cao Trà My

10D9

Nhì

150.000đ

 

8

 Hoàng Tây Đô

11A1

Nhì

150.000đ

 

9

 Phạm Kim Ngân

11D7

Nhì

150.000đ

 

10

Nguyễn Vân Anh

11A1

Nhì

150.000đ

 

11

Hoàng Ngọc Anh

12D2

Nhì

150.000đ

 

12

Lê Diễm Quỳnh

12D2

Nhì

150.000đ

 

13

Hoàng Ngọc Anh

12D7

Nhì

150.000đ

 

14

Nguyễn Tuấn Anh

12A1

Nhì

150.000đ

 

15

Hoàng Thị Ngọc Hân

10A1

Ba

120.000đ

 

16

 Nguyễn Thị Hồng Ánh

10A2

Ba

120.000đ

 

17

Phạm Nguyễn Việt Anh

10C

Ba

120.000đ

 

18

Nguyễn Mai Hương

10D8

Ba

120.000đ

 

19

Trần Lưu Hạnh Loan

10D7

Ba

120.000đ

 

20

Lã Thị Ngọc Anh

10D1

Ba

120.000đ

 

21

Hoàng An Nguyên Xuân

10D4

Ba

120.000đ

 

22

Đỗ Quỳnh Anh

10D10

Ba

120.000đ

 

23

Nguyễn Giang Anh

10D8

Ba

120.000đ

 

24

Nguyễn Mai Anh

10D8

Ba

120.000đ

 

25

Phạm Nhật Thảo

10A4

Ba

120.000đ

 

26

 Phạm Hà My

11D1

Ba

120.000đ

 

27

Nguyễn Viết Cường

11A1

Ba

120.000đ

 

28

 Hoàng Hải Long

11D7

Ba

120.000đ

 

29

Phan Ngọc Hà

11D2

Ba

120.000đ

 

30

Trần Minh Quang

11D2

Ba

120.000đ

 

31

Nguyễn Thu Giang

11D4

Ba

120.000đ

 

32

Trần Thị Mỹ Ngọc

12A1

Ba

120.000đ

 

33

Đặng Rơ Châm An

12D3

Ba

120.000đ

 

34

Nguyễn Thùy Linh

12D3

Ba

120.000đ

 

35

Nguyễn Hà Thanh Nga

12D8

Ba

120.000đ

 

36

Ngô Cao Nguyên

12A1

Ba

120.000đ

 

37

Trần Thị Minh Khuê

12D2

Ba

120.000đ

 

38

Phạm Thanh Hiền

12A1

Ba

120.000đ

 

39

Phạm Trà My

12A2

Ba

120.000đ

 

40

Hoàng Linh Hương

10D9

Khuyến khích

100.000đ

 

41

Lê Ngọc Uyển Nhi

10D2

Khuyến khích

100.000đ

 

42

Trần Bùi Quỳnh Như

10A1

Khuyến khích

100.000đ

 

43

Nguyễn Minh Thanh

10A1

Khuyến khích

100.000đ

 

44

Trần Thủy Minh

10A1

Khuyến khích

100.000đ

 

45

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

10A2

Khuyến khích

100.000đ

 

46

Tạ Vũ Dương

10A2

Khuyến khích

100.000đ

 

47

Nguyễn Thị Minh Hạnh

10D6

Khuyến khích

100.000đ

 

48

Khúc Minh Hà

10D1

Khuyến khích

100.000đ

 

49

Trần Thanh Hoa

10A4

Khuyến khích

100.000đ

 

50

Nguyễn Nam Khánh

10D1

Khuyến khích

100.000đ

 

51

Trần Nguyễn Phương Hà

10D2

Khuyến khích

100.000đ

 

52

Nguyễn Minh Hoàng Anh

10D3

Khuyến khích

 

100.000đ

 

53

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

10D3

Khuyến khích

100.000đ

 

54

 Phùng Huy Phong

11A1

Khuyến khích

100.000đ

 

55

Nguyễn Thị Vân Anh

11A2

Khuyến khích

100.000đ

 

56

Phạm Huyền Trang

11D2

Khuyến khích

100.000đ

 

57

Trần Linh Chi

11D3

Khuyến khích

100.000đ

 

58

Nguyễn Lan Anh

11D5

Khuyến khích

100.000đ

 

59

 Nhân Thị Thu Hà

11D7

Khuyến khích

100.000đ

 

60

 Vũ Thị Thanh Thảo

11D7

Khuyến khích

100.000đ

 

61

 Nguyễn Hương Thảo

11D1

Khuyến khích

100.000đ

 

62

 Nguyễn Thị Thủy Tiên

11D1

Khuyến khích

100.000đ

 

63

Nguyễn Thành Long

12D2

Khuyến khích

100.000đ

 

64

Lã Thị Hường

12D2

Khuyến khích

100.000đ

 

65

Nguyễn Khánh Linh

12D7

Khuyến khích

100.000đ

 

66

Trình Hữu Tùng

12D7

Khuyến khích

100.000đ

 

67

 Nguyễn Thu Thảo

12D8

Khuyến khích

100.000đ

 

68

 Phạm Thùy Linh

12D8

Khuyến khích

100.000đ

 

69

Hoàng Trường An

12A2

Khuyến khích

100.000đ

 

70

Hoàng Minh Tiến

12A2

Khuyến khích

100.000đ

 

71

Bùi Vân Tú

12D6

Khuyến khích

100.000đ

 

72

Nguyễn Trang Thảo

12A2

Khuyến khích

100.000đ

 

73

Lê Phương Anh

12C1

Khuyến khích

100.000đ

 

74

Nguyễn Thị Yến Nhi

12D3

Khuyến khích

100.000đ

 

75

Ngô Quang Hưng

12D4

Khuyến khích

100.000đ

 

76

Vũ Thị Thu Hồng

12D7

Khuyến khích

100.000đ

 

77

Lê Phương Thanh

12D7

Khuyến khích

100.000đ

 

Tổng số tiền

9.050.000đ

(Chín triệu năm mươi nghìn đồng)

Danh sách trên có 77 học sinh.

 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

 

 

 

Trần Linh Phụng

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Văn Phú

 

 

 


go top