Quyết định thưởng giải Cầu Lông

Quyết định thưởng giải Cầu Lông

Thứ bảy, 04/11/2017 10:35:49 SA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ                
 

Số:          /QĐ - THPTĐM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


   
 

        Hà Nội, ngày 16  tháng  10  năm  2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thưởng học sinh đạt giải

trong Giải Cầu lông lần thứ Nhất năm học 2017-2018

--------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Căn cứ Công văn số 3517/SGD&ĐT- VP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội  về việc Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng;
Căn cứ kết quả Giải Cầu lông lần thứ Nhất Trường THPT Đông Mỹ năm học 2017-2018;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thưởng 10 học sinh đạt giải trong Giải Cầu lông lần thứ Nhất Trường THPT Đông Mỹ năm học 2017-2018, trong đó có 04 học sinh đạt giải Nhất, 04 học sinh đạt giải Nhì, 02 học sinh đạt giải Ba (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Mức thưởng:
- Mỗi học sinh giải Nhất 200.000 đồng; mỗi học sinh đạt giải Nhì 150.000 đồng; mỗi học sinh đạt giải Ba 120.000 đồng.
- Tổng số tiền thưởng là 1.640.000 đồng (Một triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng) được trích từ Quỹ Khen thưởng của Trường THPT Đông Mỹ.
Điều 3. Bộ phận Tài vụ và học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Hoàng Văn Phú


DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC THƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-THPTĐM ngày 16/10/2017
của Hiệu trưởng Trường THPT Đông Mỹ)
Ảnh giải thưởng
   

Save
go top