Quyết Định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của trường THPT Đông Mỹ

Quyết Định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của trường THPT Đông Mỹ

Thứ sáu, 02/03/2018 1:19:54 CH

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước.Căn cứ Thông tư số 61/2017 TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính....Căn cứ Quyết định số 5370/QĐ-SGD và ĐT ngày 25/12/2017 của Sở Giáo Dục Và Đào tạo Hà Nội....

Dowload  dữ liệu tại đây. 

go top