KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ sáu, 29/03/2019 3:16:27 CH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43/KH-THPTĐM

Hà Nội, ngày 29  tháng 3  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

-----------------------------

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Ngoài các mục đích, yêu cầu chung của công tác kiểm tra, đánh giá học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác tổ chức thi học kỳ 2 của Trường THPT Đông mỹ còn có thêm các mục đích, yêu cầu dưới đây:

- Đánh giá việc học của học sinh và việc dạy của giáo viên khách quan hơn;

- Nâng cao năng lực tổ chức kiểm tra, đánh giá của giáo viên;

- Nâng có ý thức kỷ luật cho học sinh;

- Giúp giáo viên dạy nhiều lớp/khối không phải ra nhiều đề kiểm tra (như các môn: Sinh học, GDCD, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ).

- Yêu cầu các thầy cô giáo và học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về thi. Việc ra đề thi đảm bảo tính khoa học, chính các, bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng và phù hợp với thời gian làm bài.

II. PHÂN NHÓM MÔN THI

Các môn thi được chia thành 3 nhóm như sau:

1. Nhóm 1: Các môn thi tập trung, chia phòng

- Các lớp A: Môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học.

- Các lớp C, D: Môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

2. Nhóm 2: Các môn thi tập trung không chia phòng

- Các môn Sinh học, KTNN (lớp 10), Lịch sử, Địa lý, GDCD.

(Đó là các môn học có ít tiết/tuần, một giáo viên dạy nhiều lớp, gặp khó khăn trong việc ra nhiều đề thi không trùng nhau).

3. Nhóm 3: Các môn thi không tập trung

- Các lớp A: Môn Tin học, KTCN (lớp 11), Thể dục, GDQP.

- Các lớp C, D: Môn Vật lý, Hóa học, Tin học, KTCN (lớp 11), Thể dục, GDQP.

(Đó là các môn còn lại không phải môn Nhóm 1, Nhóm 2 của mỗi lớp).

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI

1. Buổi thi:

Môn thi

Nhóm môn thi

Khối 10

Khối 11

Môn Nhóm 1:

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Thi buổi Sáng; Riêng các lớp 10A thi buổi Chiều.

- Ngày thi: 02, 03/5/2019.

- Học sinh toàn trường được nghỉ học chính khóa và nghỉ học thêm.

- Thi buổi Chiều;

- Ngày thi: 02, 03/5/2019.

- Học sinh toàn trường được nghỉ học chính khóa và nghỉ học thêm.

Môn Nhóm 1:

Vật lý, Hóa học (Đối với các lớp A)

- Thi buổi Sáng;

- Ngày thi: 04/5/2019.

- Học sinh toàn trường vẫn học chính khóa bình thường nhưng được nghỉ học thêm.

- Thi buổi Chiều;

- Ngày thi: 04/5/2019.

- Học sinh toàn trường vẫn học chính khóa bình thường nhưng được nghỉ học thêm.

Môn Nhóm 2

- Thi buổi Sáng;

- Ngày thi: 25,26,27/4/2019.

- Ngoài giờ thi, học sinh vẫn học bình thường theo TKB (học chính khóa và học  thêm).

- Thi buổi Chiều;

- Ngày thi: 25,26,27/4/2019.

- Ngoài giờ thi, học sinh vẫn học bình thường theo TKB (học chính khóa và học  thêm).

Môn Nhóm 3

- Thi buổi Sáng;

- Ngày thi: từ ngày 25/4 đến ngày 11/5/2019; tập trung chủ yếu từ ngày 06/5 đến ngày 11/5/2019.

- Ngoài giờ thi, học sinh vẫn học bình thường theo TKB (học chính khóa và học  thêm).

- Thi buổi Chiều;

- Ngày thi: từ ngày 25/4 đến ngày 11/5/2019; tập trung chủ yếu từ ngày 06/5 đến ngày 11/5/2019.

- Ngoài giờ thi, học sinh vẫn học bình thường theo TKB (học chính khóa và học  thêm).

2. Phương thức thi:

a) Môn thi Nhóm 1:

- Chia phòng thi tương tự như thi tuyển sinh vào lớp 10:

+ Sắp xếp danh sách học sinh của các lớp theo vần a, b, c. Với mỗi môn thi, chia 24 học sinh/01 phòng thi (phòng cuối cùng có thể có từ 05 đến 28 học sinh).

+ Mỗi học sinh có 01 số báo danh chung cho tất cả các môn thi Nhóm 1.

- Đề thi chung cho tất cả học sinh; Đề thi được phát đến từng học sinh.

- Giáo viên coi thi theo phân công của Nhà trường.

- Học sinh được phát giấy thi có phần phách riêng.

- Học sinh tự túc giấy nháp thi.

- Bài thi được rọc phách trước khi chấm.

- Sau khi chấm xong, giáo viên nộp phiếu chấm cho Hiệu trưởng; bài thi được hồi phách, giáo viên bộ môn trả bài, chữa bài cho học sinh lớp mình dạy.

- Học sinh có quyền khiếu nại điểm số bài thi.

- Với mỗi môn thi, học sinh vắng thi có lý do chính đáng sẽ được thi bù; học sinh vắng thi không có lý do chính đáng sẽ bị điểm 0 (điểm không).

- Văn phòng nhập các phiếu điểm của các tập bài thi vào chương trình Excel máy tính; Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm nhập điểm vào Sổ điểm điện tử.

b) Môn thi Nhóm 2:

- Tổ chức thi học kỳ bình thường tương tự như tổ chức kiểm tra 1 tiết, chỉ khác là học sinh các lớp chung đề thi (có 2 đề chẵn, lẻ) và chung thời điểm thi cho mỗi môn thi.

- Học sinh thi theo đơn vị lớp.

- Giáo viên coi thi theo thời khóa biểu hiện hành (Giáo viên có giờ ở lớp nào thì coi thi ở lớp đó).

- Học sinh tự túc giấy thi và tự túc giấy nháp thi.

c) Môn thi Nhóm 3:

- Giáo viên chủ động ra đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, trả bài, chữa bài cho học sinh thep quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Yêu cầu giáo viên ra đề thi đảm bảo tính khoa học, phân hóa, bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng của môn học theo chương trình chuẩn; coi thi nghiêm túc; chấm thi chính xác, đảm bảo công bằng, khách quan; trả bài, chữa bài đầy đủ.

IV. THỜI GIAN LÀM BÀI VÀ LỊCH THI

1. Thời gian làm bài:

- Môn Toán và môn Ngữ văn: 90 phút

- Môn Tiếng Anh: 60 phút

- Các môn khác: 45 phút

2. Lịch thi:

Thi học kỳ 2 được tiến hành từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 11/5/2019.

Nhà trường quy định lịch thi chi tiết cho từng nhóm môn thi, cụ thể như sau:

a) Môn thi Nhóm 1:

- Từ ngày 02/5/2019 đến ngày 04/5/2019.

- Buổi Sáng: Các lớp 10; trừ các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của 4 lớp 10A được thi buổi Chiều.

(Có lịch chi tiết kèm theo)

- Buổi Chiều: Các lớp 11 và các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của 4 lớp 10A.

(Có lịch chi tiết kèm theo)

- Trong các buổi thi học kỳ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, học sinh toàn trường được nghỉ học theo Thời khóa biểu (học chính khóa và học thêm).

- Trong các buổi thi học kỳ môn Vật lý, Hóa học của các lớp 10A, 11A, học sinh toàn trường vẫn học chính khóa bình thường nhưng được nghỉ học thêm.

b) Môn thi Nhóm 2:

- Từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 27/4/2019.

- Buối Sáng: Các lớp 10 thi (Có lịch chi tiết kèm theo).

- Buối Chiều: Các lớp 11 thi (Có lịch chi tiết kèm theo).

c) Môn thi Nhóm 3:

- Từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 11/5/2019.

- Thầy, Cô thống nhất với học sinh về lịch thi; chú ý tránh các giờ học sinh thi môn Nhóm 1 và Nhóm 2 theo lịch của nhà trường và trong mỗi buổi học sinh thi học kỳ không quá 3 môn.

3. Thi bù (Dành cho các học sinh nghỉ có phép và có lý do chính đáng)

- Môn thi Nhóm 1: Nhà trường sẽ thông báo lịch thi bù cụ thể cho từng môn sau khi có danh sách học sinh vắng thi.

- Các môn Nhóm 2, Nhóm 3: Giáo viên bộ môn chủ động cho học sinh thi bù theo khung thời gian do nhà trường quy định.

- Học sinh vắng thi (cả 2 đợt) bài thi nào sẽ bị điểm 0 đối với bài thi đó.

V. NỘI DUNG THI VÀ ĐỀ THI

1. Nội dung thi

- Nội dung thi bao gồm kiến thức môn học trong học kỳ II theo chương trình chuẩn và các chủ đề tự chọn mà học sinh đã được học.

- Nội dung thi bám sát Chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học và đề cương ôn tập của nhà trường.

2. Đề thi

a) Thể thức đề thi:

+ Môn Ngữ văn: Đề thi theo hình thức tự luận;

+ Các môn khác: Có thể kết hợp giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan (TNKQ), trong đó 4 điểm TNKQ, 6 điểm tự luận (môn Tiếng Anh có thể có tỷ lệ khác).

+ Mỗi đề thi tự luận có 01 mã đề.

+ Mỗi đề thi có phần TNKQ có 04 mã đề:

Ký hiệu 4 mã đề của lớp 10 là: 1001, 1002, 1003, 1004;

Ký hiệu 4 mã đề của lớp 11 là: 1101, 1102, 1103, 1104.

+ Phom đề thi do nhà trường quy định cho các môn thi.

b) Số lượng đề thi:

- Môn thi Nhóm 1: Mỗi môn có 02 đề thi tương đương nhau và không có câu hỏi giống nhau (ký hiệu là Đề số 1, Đề số 2). Riêng các môn Toán, Văn, Tiếng Anh của lớp 10, mỗi môn có 03 đề thi đương nhau và không có câu hỏi giống nhau (ký hiệu là Đề số 1, Đề số 2, Đề số 3).

- Môn thi Nhóm 2: Mỗi môn có 02 đề thi tương đương nhau nhưng không có câu hỏi giống nhau (ký hiệu là: Đề số 1, Đề số 2); Nếu đề thi có từ 20 câu hỏi TNKQ trở lên thì phần TNKQ của Đề số 1 và Đề số 2 có thể có câu hỏi giống nhau.

c) Chú ý: Đối với môn thi Nhóm 3, giáo viên bộ môn chủ động ra đề thi đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

3. Yêu cầu về đề thi

- Việc ra đề thi được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 8773/BGD ĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra.

- Các tổ/nhóm chuyên môn thảo luận, thống nhất xây dựng ma trận đề thi.

- Đề thi phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng, phù hợp với thời lượng làm bài và góp phần giáo dục học sinh.

- Đề thi được bảo mật chặt chẽ và đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định.

- Thể thức đề thi thống nhất theo quy định của nhà trường (xem phom đề thi trên website), được soạn trên Microsft Word 2003, phông chữ Unicode, Timmes New Roman.

- Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm cuối cùng đối với tất cả các đề thi của tổ mình. Sau khi thi xong, các tổ cần thảo luận rút kinh nghiệm về công tác ra đề, chấm bài và điều chỉnh công tác dạy học.

- Môn thi Nhóm 1: Các tổ nhóm chuyên môn ra đề thi theo nguyên tắc mỗi giáo viên có học sinh dự thi ra 02 đề thi hoàn chỉnh theo đúng ma trận đề thi đã thống nhất. Từ các đề thi đề xuất của giáo viên, Ban Giám hiệu sẽ bắt thăm từng phần của đề thi để xây dựng các đề thi cần thiết (Đề số 1, Đề số 2, Đề số 3).

- Môn thi Nhóm 2: Các tổ nhóm chuyên môn ra đề thi tổ hợp từ các đề thi đề xuất của giáo viên.

VI. COI THI, CHẤM THI, TRẢ BÀI (Đối với môn thi tập trung)

1. Coi thi:

- Môn thi Nhóm 1: Giáo viên coi thi tra theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Môn thi Nhóm 2: Giáo viên coi thi theo thời khóa biểu (Giáo viên có giờ ở lớp nào thì coi thi ở lớp đó). Giáo viên có mặt tại Phòng HĐSP trước 30 phút so với giờ vào tiết để nhận đề thi và thống nhất phương án coi thi.

- Nếu giáo viên bận đột xuất không coi thi được thì phải kịp thời báo cáo Hiệu trưởng để Hiệu trưởng bố trí giáo viên khác thay thế. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng không có giáo viên coi thi ở một phòng thi nào đó.

4. Chấm thi, trả bài, chữa bài, lên điểm:

a) Môn thi Nhóm 1:

- Bài thi được rọc phách. Tổ trưởng phân công giáo viên chấm bài.

- Giáo viên chấm bài và ghi điểm bài thi vào phiếu chấm theo đúng thứ tự tăng dần của số phách; không được làm đảo thứ tự số phách của tập bài thi.

- Hạn chế tối đa việc tẩy xóa điểm số bài thi trong Phiếu chấm.

- Giáo viên nộp bài thi và Phiếu chấm về Văn phòng theo đúng lịch do Nhà trường quy định.

- Sau khi chấm, bài thi được hồi phách và giáo viên bộ môn trả bài, chữa bài cho học sinh, nhận xét rút kinh nghiệm về bài làm của học sinh. Giáo viên bộ môn ghi điểm bài thi vào Sổ điểm cá nhân và nhập điểm vào Sổ điểm điện tử.

b) Môn thi Nhóm 2:

- Ngay sau khi thu bài, bài thi được xếp theo đơn vị lớp, mỗi lớp 1 tập bài thi.

- Giáo viên dạy lớp nào chấm bài thi ở lớp đó.

VII. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, YÊU CẦU (Đối với môn thi tập trung)

1. Đối với học sinh

- Nghiêm túc thực hiện quy chế thi. Học sinh vi phạm quy chế sẽ bị xem xét kỷ luật theo quy định hiện hành.

- Chuẩn bị gấy thi và giấy nháp (Riêng môn thi Nhóm 1 học sinh được phát giấy thi). Học sinh khi vào phòng thi chỉ mang theo bút và đồ dùng học tập được phép mang vào phòng thi. Học sinh không được mang và sử dụng tài liệu hay điện thoại vào phòng thi. Các môn kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm khách quan, học sinh mang bút chì mềm và tẩy để làm bài.

- Học sinh nghỉ phải có giấy xin phép và kịp thời nộp cho giáo viên chủ nhiệm tập hợp gửi về Ban Giám hiệu. Những học sinh này sẽ được nhà trường tổ chức thi bù. Lịch thi bù sẽ được nhà trường thông báo sau.

2. Đối với giáo viên

- Về coi thi: Có mặt đúng giờ, không làm việc riêng, không tạo căng thẳng cho học sinh, coi thi nghiêm túc để đảm bảo sự công bằng trong đánh giá học sinh và rèn luyện ý thức làm bài độc lập cho học sinh, giáo dục ý thức tự giác, trung thực trong kiểm tra, đánh giá. Trước khi phát đề thi, cần nhắc phổ biến quy chế cho học sinh. Trong coi thi, cần dùng các biện pháp ngăn chặn học sinh vi phạm.

- Về chấm, trả bài: Chấm bài chính xác, khách quan; trả bài đúng thời gian quy định, không để ảnh hưởng đến kế hoạch chung của nhà trường. Giáo viên tự bố trí thời gian để trả bài, chữa bài, rút kinh nghiệm cho học sinh.

VIII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

hoàn thành

Chuẩn bị giấy thi và dụng cụ làm phách

Đ/c Phùng Xuân Dần;

Nguyễn Thị Thu Huyền

18/4/2019

Công bố danh sách chia phòng thi Nhóm 1

Đ/c Trần Anh Minh

18/4/2019

Công bố phân công giáo viên coi thi các môn Nhóm 1

Đ/c Vũ Thị Minh Nguyệt

18/4/2019

Nộp đề thi kèm ma trận đề thi và đáp án (môn Nhóm 1 và Nhóm 2) về Đ/C Hoàng Văn Phú (nộp bản in và fiel dữ liệu)

Đ/c Tổ trưởng chuyên môn

Trước ngày thi 03 ngày

Nhắc học sinh thực hiện nghiêm túc kỷ luật phòng thi

Giáo viên chủ nhiệm lớp

Thường xuyên

Chế bản sơ mi tập bài thi và phiếu chấm

Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền

24/4/2019

Sao in đề thi, chia đề thi theo từng phòng.

Tổ sao in

Ngày trước của buổi thi

Thi HK2 các môn Nhóm 2

Các bộ phận

Từ 25/4 đến 27/4/2019

Thi HK2 các môn Nhóm 1

Các bộ phận

Từ 02/5 đến 04/5/2019

Thi HK2 các môn Nhóm 3

Các bộ phận

Từ 25/4 đến 11/5/2019

Nộp bài thi đã chấm và phiếu điểm các môn Nhóm 1 và Nhóm 2

GV các môn học

Sau khi thi 07 ngày

Trả bài, chữa bài thi các môn không thi tập trung cho học sinh và nộp phiếu điểm cho giáo vụ

GV các môn học

Theo Lịch công tác tuần

Học sinh thi bù

Học sinh nghỉ có lý do chính đáng

Theo Lịch công tác tuần

GV hoàn thành việc nhập điểm của học sinh vào Sổ điểm điện tử

GV các môn học

Trước 07h00 ngày 18/5/2019

Giáo viên nộp bản sao Sổ điểm cá nhân cho Văn phòng (Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền)

GV các môn học

Trước 09h00 ngày 18/5/2019

In bảng điểm lần 1

Đ/C Trần Anh Minh;

Nguyễn Thị Thu Huyền

Trước 10h00 ngày 20/5/2019

In bảng điểm chính thức

Đ/c Trần Anh Minh;

Nguyễn Thị Thu Huyền

Trước 10h00 ngày 21/5/2018

.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng; Các Phó hiệu trưởng;

- Các tổ chuyên môn;

- Hội đồng Sư phạm;

- GVCN và các lớp học sinh;

- Nhóm bảo vệ;

- Website trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Hoàng Văn Phú

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

(Kèm theo Kế hoạch số 43 /KH-THPTĐM ngày 29/3/2019 của Trường THPT Đông Mỹ)

--------------

Thi học kỳ 2 được tiến hành từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 11/5/2019.

Nhà trường quy định lịch thi chi tiết cho từng nhóm môn thi, cụ thể như sau:

1. Môn thi Nhóm 1:

- Từ ngày 02/5/2019 đến ngày 04/5/2019.

- Trong các buổi thi ngày 02, 03/5/2019, học sinh các lớp nghỉ học chính khóa và nghỉ học thêm. Trong buổi thi ngày 04/5/2019, học sinh chỉ nghỉ học thêm theo thời khóa biểu nhưng vẫn học chính khóa theo thời khóa biểu.

- Lịch thi Buổi Sáng:

(Các lớp 10; trừ các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của 4 lớp 10A)

Thứ, ngày

Tiết

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ học sinh vào phòng thi

Giờ GV

có mặt tại phòng họp

Ghi chú

Sáng thứ Năm

02/5/2019

Ca 1

Ngữ văn

90 phút

07h15

07h00

Học sinh toàn trường nghỉ học theo Thời khóa biểu (Gồm học chính khóa và học thêm)

Sáng thứ Sáu

03/5/2019

Ca 1

Tiếng Anh

60 phút

07h15

07h00

Ca 2

Toán

90 phút

08h15

08h00

Sáng thứ Bảy

04/5/2019

Ca 1

Vật lý

45 phút

07h15

07h00

Học sinh toàn trường nghỉ học thêm nhưng vẫn học chính khóa.

Ca 2

Hóa học

45 phút

08h15

08h00

- Lịch thi Buổi Chiều:

(Các lớp 11 và các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của 4 lớp 10A)

Thứ, ngày

Tiết

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ học sinh vào phòng thi

Giờ GV

có mặt tại phòng họp

Ghi chú

Chiều thứ Năm

02/5/2019

Ca 1

Ngữ văn

90 phút

13h15

13h00

Học sinh toàn trường nghỉ học theo Thời khóa biểu (Gồm học chính khóa và học thêm)

Chiều thứ Sáu

03/5/2019

Ca 1

Tiếng Anh

60 phút

13h15

13h00

Ca 2

Toán

90 phút

14h45

14h30

Chiều thứ Bảy

04/5/2019

Ca 1

Vật lý

45 phút

13h15

13h00

Học sinh toàn trường nghỉ học thêm nhưng vẫn học chính khóa.

Ca 2

Hóa học

45 phút

14h05

13h50

2. Môn thi Nhóm 2:

- Từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 27/4/2019.

- Buối Sáng: Các lớp 10 thi; Buối Chiều: Các lớp 11 thi. Lịch thi cụ thể:

+ Khối lớp 10:

Thứ, ngày

Tiết

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ HS vào phòng thi

Giờ GV có mặt tại phòng HĐSP

Sáng thứ Năm 25/4/2019

Tiết 1

Thi GDCD

45 phút

07h20

07h05

Tiết 2, 3, 4

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

Sáng thứ Sáu 26/4/2019

Tiết 1

Thi Lịch sử

45 phút

07h20

07h05

Tiết 2

Thi Sinh học

45 phút

08h25

08h10

Tiết 3, 4, 5

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

Sáng thứ Bảy 27/4/2019

Tiết 1

Thi Địa lý

45 phút

07h20

07h05

Tiết 2

Thi KTNN

45 phút

08h25

08h10

Tiết 3, 4

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

+ Khối lớp 11:

Thứ, ngày

Tiết

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ HS vào phòng thi

Giờ GV có mặt tại phòng HĐSP

Chiều thứ Sáu

26/4/2019

Tiết 1

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

Tiết 2

Thi Địa lý

45 phút

14h00

13h45

Tiết 3

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

Tiết 4

Thi Sinh học

45 phút

15h45

15h30

Tiết 5

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

Chiều thứ Bảy 27/4/2019

Tiết 1

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

Tiết 2

Thi Lịch sử

45 phút

14h00

13h45

Tiết 3

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

Tiết 4

Thi GDCD

45 phút

15h45

15h30

3. Môn thi Nhóm 3:  

- Từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 11/5/2019.

- Thầy, Cô thống nhất với học sinh về lịch thi; chú ý tránh các giờ học sinh thi môn Nhóm 1 và Nhóm 2 theo lịch của nhà trường và trong mỗi buổi học sinh thi học kỳ không quá 3 môn.

---------- Hết ----------go top