Thực hiện Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018, các Thầy cô cần chú ý

Thực hiện Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018, các Thầy cô cần chú ý

Chủ nhật, 22/04/2018 10:37:12 CH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                       Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018Kính gửi các Thầy, Cô giáo

 

Thực hiện Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018, các Thầy cô cần chú ý:

1. Về phân nhóm môn thi:

Các môn thi được chia thành 3 nhóm, cụ thể như sau:

a) Nhóm 1: Các môn thi tập trung, chia phòng

TT

Lớp

Môn thi tập trung

1

Các lớp A

Ngữ văn, Toán, Anh, Vật lý, Hóa học

2

Các lớp C

Ngữ văn, Toán, Anh

3

Các lớp D

Ngữ văn, Toán, Anh

b) Nhóm 2: Các môn thi tập trung không chia phòng

TT

Lớp

Môn thi tập trung

1

Các lớp A

Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ, GDCD

2

Các lớp C

Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ, GDCD

3

Các lớp D

Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ, GDCD

c) Nhóm 3: Các môn thi không tập trung

Gồm các môn: Thể dục, Giáo dục quốc phòng (GDQP).

2. Về phân công coi thi:

a) Môn nhóm 1:

- Các Thầy cô coi thi theo phân công của Ban Giám hiệu;

- Nhà trường sẽ gửi tới các Thầy cô Bản phân công coi thi vào thứ 2 tuần tới (24/4/2018).

- Nếu có lý do bất khả kháng không coi thi đuwọc thi các Thầy cô cần kịp thời báo cáo Hiệu trưởng để phân công giáo viên khác coi thi. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng không có giáo viên coi thi.

b) Môn nhóm 2:

- Các thầy cô có tiết dạy tại lớp nào thì coi thi tại lớp đó. Đề nghị các thầy cô theo dõi Lịch thi hoặc Lịch công tác tuần (gửi kèm văn bản này) để thực hiện đúng lịch thi và đúng giờ.

- Nếu có lý do bất khả kháng không coi thi đuwọc thi các Thầy cô cần kịp thời báo cáo Hiệu trưởng để phân công giáo viên khác coi thi. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng không có giáo viên coi thi.

c) Môn nhóm 3:

- Các thầy cô môn Thể dục và GDQP chủ động tổ chức cho học sinh thi học kỳ theo khung thời gian được nêu trong Kế hoạch thi học kỳ 2.

                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                          Đã ký

                                                                                                                                         Hoàng Văn Phúgo top