Trường THPT Đông Mỹ tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2021 - 2022

Trường THPT Đông Mỹ tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2021 - 2022

Thứ hai, 11/10/2021 4:02:48 CH

HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 - 2022 TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Thực hiện Hướng dẫn số 3194/HDLT SGDĐT-CĐN ngày 09/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Công đoàn Giáo dục Hà Nội về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022, ngày 07/10/2021, Trường THPT Đông Mỹ tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức (CB, VC) năm học 2021 - 2022.

Hội nghị có các nội dung: (1) Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC năm học 2020-2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021- 2022; Kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021; (2) Thảo luận, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; Hiệu trưởng lắng nghe và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của CB, VC và lao động hợp đồng; (3) Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2020-2021 và Chương trình công tác năm học 2021-2022; (4) Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023; (5) Phát động các phong trào thi đua và Ký giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn; (6) Thông qua Nghị quyết Hội nghị.